architectural project a new cemetery at järvafältet | stockholm _sweden

smooth waves in times

Vågor - linjer - långsamhet

Tävlingsområdet kommer framgent att begränsas av utsläppsintensiva storgator i söder och väster, och i norr och öster av öppna landskapsytor. Vårt förslag till en ny begravningsplats i Stockholm gör ett försök till att smälta in på ett konstruktivt sätt och i dialog med denna omgivning och därvidlag ha mycket långa projekteringshorisonter i åtanke: Alla hittillsvarande vägförbindelser kommer att integreras och utgöra grunden för det nya systemet för exploateringen av begravningsplatsområdet. Energin och utsläppen i omgivningen genererar därvidlag parametriska kraftfält, som påverkar utformningen av topografin av begravningsplatsområdet. Ett genomgående böljande mjukt gestaltat landskap är avsett att reducera bullret från den närliggande biltrafiken och att genom sin repetitiva likformighet inspirera till stilla ro och självrannsakan. Detta artificiella landskap påminner genom sin topografi om havsvågor vars väsentliga fascination för betraktaren består i att de är återkommande, rytmiserade och likformiga, utan att någon våg för den skull är den andra lik. Upprepning och skillnader - dessa är även de till grund liggande parameterna för förslaget. Vyn mot horisonten blir växelvis fri och åter förtäckt när man slår in på vägen. Platsen visar sig omväxlande som introvert och sedan åter som "utåtriktad". Motivet med världens inbundenhet och sedan dess utsatthet upprepar sig många gånger när man går längs vägarna. Denna meditativa samklang av händelserna understöds genom långa och höga murar som är tänkta som kolumbarium för urngravsättning och som frambringar ett interfererande prov på landskapets topografi. De tjänar samtidigt till att reducera de avsevärda bullernivåerna på de närliggande huvudgatorna. Den befintliga våtmarksområdet utvidgas till ett vattenlandskap med en liten dödens ö. Beväxningen på området med träd, snår och buskar följer ett minimalistiskt schema och bildar siktlinjer och alléer som löper på tvärsen genom det kuperade landskapet. Inom denna extremt reducerade, tidlösa, stilla och jämna koreografi av topografi, tektonik och vegetation är ceremonibyggnaden inordnad som "huset som väg". Den religionsöverskridande ceremonin för avsked och jordfästning av avlidna manifesterar sig i denna lätt krökta tidstunnel som rytmiseras genom enstaka ramar, och som frigör blicken ut mot ett vittomfattande och mjukt kuperat landskap. Målet för vårt förslag för en ny begravningsplats i Stockholm är utformningen av en areal, som självfallet är ungefärlig men ändå lagbunden. Blott så kan den överleva den skiftande tidens gång.

designed by _matthias karch, coworking _carolin hoefler

a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet a new cementery at järvafältet